Mediacje

Informacje ogólne o mediacji


Mediacja – jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą obiektywnego i niezaangażowanego mediatora samodzielnie wypracowują porozumienie satysfakcjonujące obie skonfliktowane strony.

Mediator - jest osobą, bezstronną i neutralną, profesjonalnie przygotowaną do pełnienia swojej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.

Postępowanie mediacyjne– jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi. Daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w długim stresującym postępowaniu sądowym. W postępowaniu mediacyjnym strony decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu, zaś zadaniem mediatora jest ułatwienie komunikacji pomiędzy nimi. Mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do wzajemnej wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych dla obu Stron potrzeb i interesów. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia wzbudza w nich poczucie odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i zwiększa jego skuteczność.

Postępowanie mediacyjne odbywa się na neutralnym gruncie (w gabinecie mediatora), bez udziału osób trzecich (sędzia, ławnicy, adwokaci, świadkowie, biegli itp.), w przeciwieństwie do procesów sądowych. Może być prowadzone na podstawie umowy o mediacje lub na podstawie postanowienia Sądu. Wybór zawsze będzie należał do stron. Jakkolwiek różne są podstawy i momenty wszczęcia tych postępowań, niemniej dla ich skuteczności zawsze wymagana będzie pozytywna decyzja Sądu.


Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego - listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych

 

Mediatorzy nie będący stałymi mediatorami to osoby, które nie są wpisane do wykazu o którym wyżej mowa, ale powołano je ad hoc do prowadzenia postępowania mediacyjnego.

Koordynatorem do spraw mediacji w sądach okręgu krośnieńskiego jest sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

SSO Leszek Grabias

Sąd Okręgowy w Krośnie
ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

e-mail: l.grabias@krosno.so.gov.pl

 

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 

AKTUALNOŚCI MEDIACYJNE

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.mediacja.gov.pl/

Rejestr zmian dla: Mediacje