Najczęściej zadawane pytania

I Wydział Cywilny
1. Co zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.?
Należy złożyć pismo zawierające wskazanie: - kim jest osoba wnosząca (dane adresowe); - czego się domaga; - wskazanie od kogo (dane adresowe); - dlaczego, z jakiego tytułu; - wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli ile dla osoby wnoszącej pozew jest warte, to o co wnosi, przy pozwie o zapłatę, jest to żądana kwota, przy eksmisji wysokość trzymiesięcznego czynszu w lokalu; - uzasadnienie, dlaczego powód wnosi swoje żądania, dlaczego wystąpił z powództwem; - wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń (kserokopie dokumentów, wskazanie świadków itd.). Pozew, składa się w biurze podawczym Sądu, bądź wysyła pocztą. Musi być złożony oryginał wraz z załącznikami dla Sądu oraz kopie wraz z załącznikami w ilości odpowiadającej ilości osób po stronie pozwanej.
2. Czy są jakieś urzędowe formularze?
Pozew składa się zwykłym pismem, urzędowe formularze są w postępowaniach uproszczonych, o zapłatę kwoty do 10.000,00 zł
3. Czy są w sądzie dostępne formularze do założenia sprawy o dział spadku?
Nie ma, wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres, imię i nazwisko uczestników postępowania wraz z adresami. Należy wymienić wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym z jednoczesnym podaniem ich wartości oraz proponowanym sposobem podziału poszczególnych składników masy spadkowej. Wzór takiego wniosku można pobrać ze strony Sądu Formularze i druki udostępnione przez BOI
4. Czy sprawę o dział spadku przeprowadza się tylko przed Sądem?
Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd położenia tego spadku lub sąd, w którym stwierdzono nabycie spadku.
5. Czy wyrok dostaje się z urzędu?
Nie, o wyrok, bądź postanowienie należy złożyć wniosek w Sądzie, osobiście lub pocztą. Opłata od odpisu wyroku wynosi 6 zł (za jedną stronę orzeczenia). Aby wyrok miał moc prawną musi być uprawomocniony, dlatego o taki odpis wyroku z klauzulą prawomocności należy wnosić najwcześniej na 22 dzień od dnia wydania wyroku. Należy się jednak wcześniej upewnić, czy wyrok jest prawomocny, to znaczy, czy nie wpłynął na niego środek zaskarżenia. Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie doręczane stronom uprawomocnia się po upłynięciu określonego czasu od daty odebrania orzeczenia przez strony. Najczęściej jest to okres 7-mio dniowy.
6. Dzisiaj miałam rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku po mojej matce. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy mogę odebrać odpis niniejszego postanowienia?
Odpis postanowienia odbiera się po jego uprawomocnieniu tj. po 21 dniach licząc od dnia następnego po rozprawie, o ile nie zostanie ono zaskarżone.
7. Ile kosztuje wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?
Jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności kosztuje 6 złotych (za jedną stronę orzeczenia).
8. Ile kosztuje założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?
Założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku kosztuje 50 zł po jednej zmarłej osobie.
9. Ile wynosi opłata od wniosku o podział majątku dorobkowego?
Opłata stała od wniosku wynosi 1.000 złotych, w przypadku zgodnego wniosku o podział majątku opłata ta wynosi 300 złotych.
10. Ile wynosi opłata za sprawę o dział spadku?
Opłata za sprawę wynosi 500zł, a jeśli jest to zgodny wniosek stron to wynosi ona 300zł.
11. Jak jest opłata od pozwu?
Opłata może być stała, stosunkowa tymczasowa. Opłata stała nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 5.000,00 zł. Opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 100,000,00 zł. Opłatę tymczasową ustala Sąd. Od pozwu o zapłatę, opłata jest stosunkowa, obliczona w wysokości 5% od wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu nakazowym opłaca się 1/4 obliczonej w ten sposób opłaty stosunkowej. Jednakże, gdy strona pozwana wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty w Postępowaniu upominawczym powód uiszcza pozostałą kwotę 3/4 obliczonej opłaty. Przy wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany uiszcza 3/4 obliczonej opłaty.
12. Jak uiszczać opłaty sądowe?
Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej, naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron).
13. Jak złożyć wniosek o zniesienie współwłasności?
Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć w ilości odpowiadającej ilości uczestników postępowania (plus jeden egzemplarz dla Sądu) na karcie formatu A4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestników wraz z adresem zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Opłata za sprawę wynosi 1.000zł, a jeśli jest to zgodny wniosek wszystkich uczestników - 300zł.
14. Jaka jest opłata od eksmisji?
Od pozwu o eksmisję pobierana jest opłata stała w wysokości 200,00 zł.
15. Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?
- odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej, - odpis skrócony aktu urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu, - odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska), - wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament.
16. Zmarła moja matka, do jakiego sądu mam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. (od 1 marca 2009r. istnieje możliwość poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem).
17. Zmarła moja matka, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie jako swoją córkę, żyje mój ojciec i brat. Czy ja we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszę wskazać dane mojego ojca i brata?
Tak, we wniosku muszą być wskazane wszystkie osoby, które dziedziczyłyby gdyby testamentu nie było. 
II Wydział Karny
1. Co należy uczynić, aby złożyć prywatny akt oskarżenia?
W przypadku zaistnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, który powinien zawierać dane personalne i miejsce zamieszkania oskarżyciela prywatnego i oskarżonego, datę czynu i opis przedmiotowego zdarzenia, ewentualnie świadków zajścia. Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez Sąd oskarżyciela do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach. Jeśli ugoda nie zostanie zawarta sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.
2. Co należy zrobić aby odwołać się od treści zapadłego wyroku?
Jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się z treścią wydanego wyroku w terminie 7 dni może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem może wnieść w terminie 14 dni apelację do Sądu Okręgowego w Krośnie za pośrednictwem tutejszego sądu.
3. Czy są gdzieś w serwisie publikowane informacje o sprawach?
Tego rodzaju informacje, jako dotyczące wyłącznie stron procesu nie mogą być udostępniane drogą elektroniczną.
4. Czy w Wydziale Karnym są gotowe druki do pobrania?
W Wydziale Karnym nie funkcjonują gotowe druki czy też formularze, wszystkie pisemne wnioski należy składać indywidualnie.
5. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?
Zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji tutejszego sądu mogą uzyskać osoby najbliższe ( rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, konkubent). W celu otrzymania zezwolenia należy zgłosić się do sekretariatu Wydziału II Karnego z dokumentem tożsamości. Każdemu aresztowanemu przysługują dwa widzenia w miesiącu. W Areszcie Śledczym w Sanoku porządek udzielania widzeń dla osadzonych przez Sąd Rejonowy w Sanoku - we wtorki i niedziele. Osoby spoza kręgu najbliższej rodziny, mogą uzyskać zezwolenia na widzenie, po rozpoznaniu przez sędziego wniosku oskarżonego o wyrażenie zgody na widzenie. Wniosek powinien zawierać imienne wskazanie osoby mającej uzyskać zgodę.
6. W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?
W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawę należy złożyć przed terminem rozprawy pisemne usprawiedliwienie nieobecności, z podaniem przyczyny niestawiennictwa. W wyjątkowych wypadkach, jeśli nie ma możliwości pisemnego usprawiedliwienia, należy przed terminem rozprawy telefonicznie powiadomić sekretariat Wydziału Karnego o przyczynach niestawiennictwa. Z rozmowy telefonicznej pracownik sekretariatu sporządza zapisek urzędowy, który dołącza się do akt. Jeśli niestawiennictwo spowodowane jest chorobą, każda ze stron zobowiązana jest również do pisemnego usprawiedliwienia i dołączenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza sądowego, a w przypadku pobytu w szpitalu ordynator oddziału. Lista lekarzy sądowych dostępna jest na stronie Sądu Okręgowego w Krośnie oraz w sekretariacie Wydziału. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd może ukarać świadka karą grzywny.
7. W jakiej sytuacji można starać się o wyznaczenie przez Sąd obrońcy z urzędu?
Jeśli sytuacja majątkowa strony nie pozwala na przybranie sobie obrońcy z wyboru, można złożyć do Sądu pisemny wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, który należy uzasadnić i dołączyć do niego dokumenty świadczące o wysokości uzyskiwanych miesięcznie dochodów i ponoszonych wydatków np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek z renty, wysokość ponoszonych wydatków z tytułu najmu lokalu, poboru energii elektrycznej itp. Obrońca z urzędu wyznaczany jest wtedy, gdy strona udowodni, iż nie jest w stanie ze względu na trudną sytuację majątkową, ponieść kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru. Wniosek rozpatrywany jest przez sędziego referenta ewentualnie Przewodniczącego Wydziału.
8. Co należy zrobić aby uchylono karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?
W tym celu należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o jej nałożeniu.
9. Co oznacza pojęcie oskarżyciela posiłkowego i działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego?
Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem może uzyskać prawa strony procesu (składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom, odwołać się od wyroku) poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach karnych takie oświadczenie można złożyć do momentu otwarcia przewodu sadowego - czyli do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia. W przypadku sprawy dot. wykroczenia należy takie oświadczenie złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu wniosku o ukaranie do tutejszego Wydziału.
10. Co zrobić jeśli nie zgadzam się z orzeczeniem Sądu?
Po ogłoszeniu orzeczenia na sali rozpraw Sąd słownie poucza strony o możliwości zaskarżenia orzeczenia. Do każdego orzeczenia sądowego przesłanego stronie dołącza się właściwe pouczenie, zgodnie z którym należy postępować.
11. Co, jeśli nie potrafię prawidłowo wnieść sprawy do Sądu?
Po wniesieniu pozwu, aktu oskarżenia czy wniosku o ukaranie Sąd ustala czy pismo zostało wniesione prawidłowo. Jeśli nie, Sąd wzywa stronę do uzupełnienia pisma podając dokładnie co i w jaki sposób należy uzupełnić. Należy pamiętać o terminie, który wyznaczył nam Sąd.
12. Czy i kiedy można zapoznać się z aktami sprawy?
W każdym stadium postępowania stronom przysługuje prawo wglądu do akt sprawy. Można zwrócić się o odpłatne wydanie kserokopii dokumentów lub o wydanie ich uwierzytelnionych odpisów.
13. Czy można składać wnioski o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?
Tak. Tylko w przypadkach gdy orzeczenie zakazu było zależne od woli Sądu. Nie jest to zatem możliwe w przypadku skazania za wykroczenie z art. 87§ 1 kw lub przestępstwo z art. 178a§1 kk lub art. 178a§2 kk (czyli kierowanie pojazdami po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości).
14. Czy należy stawić się na każde wezwanie Sądu?
Każda osoba wezwana ma obowiązek stawić się we wskazanym czasie i miejscu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości zapoznania się z wydanym orzeczeniem lub m.in. nałożeniem kary grzywny, przymusowym doprowadzeniem przez Policję, zatrzymaniem nawet do 48 godz. W przypadku braku możliwości stawienia się w Sądzie swoją nieobecność należy usprawiedliwić. Nie ma potrzeby stawiania się w Sądzie jeśli otrzymamy zawiadomienie o terminie posiedzenia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku kontrolowania na jakim etapie znajduje się postępowanie.
15. Czy w sekretariacie sądowym można uzyskać poradę prawną?
Pracownicy sekretariatu nie są uprawnieni do udzielania porad prawnych. W tym celu należy udać się do Kancelarii Prawnej.
16. Jak należy postąpić aby odwołać się od mandatu karnego nałożonego przez Policję lub Straż Miejską?
Należy złożyć wniosek o uchylenie mandatu w terminie 7 dni od daty jego nałożenia wraz z jego kserokopią. Mandat karny może zostać uchylony jedynie w przypadku jeżeli został nałożony za czyn nie będący wykroczeniem.
17. Jak składa się prywatny akt oskarżenia?
Prywatny akt oskarżenia w Wydziale Karnym może dotyczyć przestępstw: - lekkiego uszkodzenia ciała na okres do 7 dni (art. 157§2 kk) - znieważenia (art. 216§1 kk) - naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217§1 kk) Sprawy o przestępstwa pomówienia (art. 212§1 kk) rozpoznawane są przez II Wydział Karny tut. Sądu. Aby wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia należy złożyć akt oskarżenia zawierający dane o osobie oskarżanej (imię , nazwisko , adres) oraz opis zdarzenia z podaniem ewentualnych świadków lub innych dowodów. Aby sprawa trafiła na wokandę należy wnieść opłatę w wysokości 300 złotych. Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z uiszczenia wpisu z uwagi na trudną sytuację finansową. W takim przypadku należy to odpowiednio udokumentować. W przypadku uznania osoby oskarżanej za winną zostaje ona obciążona kosztami sądowymi oraz zobowiązana do zwrotu wpisu w wysokości 300 zł oskarżycielowi prywatnemu (tj. osobie wnoszącej akt oskarżenia).
18. Jak ubiegać się o wydanie odpisów orzeczeń i jaką należy ponieść opłatę?
Należy złożyć pisemną prośbę o wydanie odpisu orzeczenia, natomiast opłata uzależniona jest od ilości stron wyroku. Opłata za jedną stronę wynosi 6.00 zł.
19. Jakie rodzaje spraw są rozpatrywane w Wydziale?
W Wydziale Karnym rozpatrywane są sprawy karne i o wykroczenia.
20. Komu przysługuje obrońca z urzędu?
Sąd z urzędu czyli bez potrzeby składania wniosku, wyznacza obrońcę oskarżonemu jeśli: - jest nieletni, - jest głuchy, niemy lub niewidomy, - zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, - zachodzą inne okoliczności, które zdaniem sądu mogą utrudniać oskarżonemu obronę. Także oskarżony, który wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny może złożyć wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu.
21. Komu przysługuje prawo wglądu do akt?
Wszystkie strony postępowania tj. oskarżony /obwiniony, obrońca oskarżonego/obwinionego, oskarżyciele posiłkowi, pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych mają prawo zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości bądź legitymacji służbowej.
22. Kto może ubiegać się o przesłuchanie w charakterze świadka w drodze pomocy sądowej?
Świadek zamieszkujący z dala od Sądu czyli co najmniej 50 km w którym ma zeznawać może wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie go w drodze pomocy sądowej w najbliższym jego miejscu zamieszkania Sądzie , aby uniknąć kosztownych i dalekich podróży.
23. W jaki sposób strony mogą zapoznawać się z aktami sprawy?
Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy lub wystąpienie z wnioskiem o wydanie kserokopii poszczególnych kart - opłata za jedną stronę wynosi 1 zł.
24. W jaki sposób uregulować należność sądową?
Po otrzymaniu wezwania należność sądową należy wpłacić w Kasie Sądu w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 lub na konto wskazane w wezwaniu.
25. W jaki sposób wnosi się sprawę do Sądu?
W sprawie karnej prywatny akt oskarżenia, a w sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie wnosi się na piśmie - nie ma formularzy urzędowych.
26. W jakich terminach składa się odwołania od wyroków?
Oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia mają prawo złożyć odwołanie: - od wyroku w terminie 7 dni od daty ogłoszenia, - od wyroku zaocznego w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu listem poleconym, - od wyroku nakazowego w terminie 7 dni od daty doręczenia co skutkuje anulowaniem tego wyroku, przekazaniem sprawy do referatu innego Sędziego i rozpoznanie sprawy na rozprawie.
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
1. Czy podczas trwania małżeństwa można żądać alimentów od współmałżonka?
Można o ile nie przyczynia się on do zaspakajania potrzeb rodziny (np. koszty utrzymania mieszkania, zakup żywności itp.)
2. Czy w sprawie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie wnosić o zasądzenie alimentów?
W sprawie o ustalenie ojcostwa można wnosić o bieżące alimenty dla dziecka oraz o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztami utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu - dla matki dziecka.
3. Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?
Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony - kodeks mówi że rodzice są zobowiązani do łożenia na dzieci do momentu w którym będą się mogły samodzielnie utrzymać (można przyjąć że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej) - jednak to zawsze sąd decyduje o przyznaniu alimentów.
4. Jaki jest najniższy wiek do zawarcia małżeństwa?
Małżeństwo może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat. Sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat a z okoliczności wynika, że zawarcie tego małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny (np. ciąża kobiety).
5. Jakiej kwoty alimentów można się domagać?
Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. szkolne, stanu zdrowia dziecka itp.) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji ( osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego.
6. Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?
O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany stosunków (np. upływ czasu i związany z tym wzrost kosztów utrzymania, zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości finansowych zobowiązanego do alimentacji, choroba zobowiązanego itp.)
7. Kiedy można wnosić o ustalenie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?
Z ważnych powodów (np. małżonkowie nie mieszkają z sobą, albo mieszkają z sobą a prowadzą oddzielne gospodarstwo, jeden z małżonków nie przyczynia się do utrzymania domu i zaciąga długi na swoje potrzeby) każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa może wnosić do sądu pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej.
8. Kto i kiedy może występować z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?
Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić: - matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia, - mąż matki dziecka - w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, - dziecko - po osiągnięciu pełnoletniości - nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia - prokurator - zawsze, gdy wymaga tego ochrona praworządności.
9. Kto i w jakim czasie może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?
Ustalenia ojcostwa może żądać samo dziecko, matka, ojciec jak również prokurator. Matka i ojciec mogą żądać ustalenia ojcostwa jedynie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, po tym momencie już tylko ono może żądać ustalenia ojcostwa. 
IV Wydział Pracy
1. Co powinien zawierać pozew?
Pozew powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres), dane osoby wnoszącej pozew (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania), dane pracodawcy (imię i nazwisko, nazwę, adres siedziby), wartość przedmiotu sporu, oznaczenie żądania (sprecyzowanie, o co jest wnoszony pozew, np. o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, ustalenie stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia, odszkodowanie, o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, o odprawę emerytalną, rentową i inne), uzasadnienie zawierające zwięzły opis okoliczności faktycznych sprawy, wskazanie dowodów (np. dokumenty, wykaz świadków), własnoręczny podpis, wykaz załączników. Pozew może ponadto zawierać wnioski  o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności oraz inne wnioski jak np. żądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu. Pozew wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
2. Co to jest wartość przedmiotu sporu?
Wartość przedmiotu sporu jest to oznaczona kwota pieniężna, stanowiąca wartość dochodzonego roszczenia. W sprawach dotyczących nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi  w przypadku umowy o pracę na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę brutto za okres sporny lecz nie więcej niż za jeden rok, zaś w przypadku umów na czas nieokreślony – suma wynagrodzenia za pracę brutto za okres jednego roku.
3. Co należy zrobić aby został ustanowiony pełnomocnik z urzędu?
Należy w tym celu złożyć do sądu wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (formularz zawierający oświadczenie jest dostępny w sądzie) lub zgłosić taki wniosek ustnie do protokołu.
4. Co to są wnioski dowodowe?
Wnioski dowodowe to wszelkie dokumenty mogące potwierdzić roszczenie (urzędowe i prywatne), a także świadkowie, opinie biegłych, dowody z filmu, fotokopii, fotografii, planów itp.
5. Kogo można ustanowić pełnomocnikiem w sprawie?
Pełnomocnikiem w sprawie można ustanowić adwokata, radcę prawnego, rodziców, małżonka, rodzeństwo, dzieci, osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem pracownika może być również przedstawiciel związku zawodowego, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony.
6. Gdzie można uzyskać porady prawne?
Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, w Państwowej Inspekcji Pracy (adresy i numery telefonów poszczególnych inspektoratów dostępne są na stronie internetowej http://www.pip.gov.pl/).
7. Jak można odwołać się od wyroku, postanowienia?
W terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, zaś po ich otrzymaniu należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni apelację do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. Jeśli wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie zostanie złożony, apelację należy wnieść w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. W przypadku postanowienia należy w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia złożyć wniosek o wydanie jego odpisu wraz z uzasadnieniem, a następnie w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu i uzasadnienia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego. W przypadku niezłożenia wniosku o wydanie odpisu i uzasadnienie zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego.
8. Ile wynosi o płata od apelacji i zażalenia?
W sprawach z zakresu prawa pracy opłata od apelacji i zażalenia wynosi 30 zł.
9. Czy sąd z urzędu doręcza stronie wyrok z uzasadnieniem?
Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Sąd doręcza z urzędu wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniach niejawnych, pouczając jednocześnie strony o przysługujących im środkach zaskarżenia.
10. Co należy zrobić jeżeli jest wydane orzeczenie , a pracodawca nie wypłaca zasądzonego wynagrodzenia, czy odszkodowania? 
Należy złożyć do sądu wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z klauzulą wykonalności, zaś po jego otrzymaniu złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego.
11. W jaki sposób można się zapoznać z aktami sprawy?
Należy zgłosić się do sekretariatu sądu i wypełnić w tym celu odpowiedni wniosek. Akta przegląda się w sekretariacie pod nadzorem pracownika sądu.
V Wydział Ksiąg Wieczystych
1. Czy przy złożeniu wniosku należy go od razu opłacić?
Tak. Opłatę należy uiścić w kasie sądu lub w znaczkach opłaty sądowej. Znaczki sądowe są do nabycia w kasie sądu.
2. Ile wynosi opłata sądowa za założenie Księgi Wieczystej?
Opłata sądowa za założenie Księgi Wieczystej wynosi 260,00 zł w znaczkach sądowych.
3. Ile wynosi opłata sądowa za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej, a ile za wykreślenie?
Opłata sądowa za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej wynosi 200,00 zł w znaczkach sądowych, natomiast za wykreślenie - 100,00zł
4. Czyje podpisy winny być na wniosku o wpis do Księgi Wieczystej?
W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wymagany jest: - podpis wnioskodawcy (wnioskodawców). W przypadku gdy wnioskodawcą jest firma wymagane są: - podpisy i pieczątki osób wg KRS upoważnionych do składania podpisu - pieczątka firmowa.
5. Gdzie można znaleźć formularze wniosków?
Formularze druków urzędowych można pobrać ze strony internatowej Sądu, Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ms.gov.pl oraz osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
6. Ile wynosi opłata za odpis z Księgi Wieczystej?
Opłata za Odpis zwykły z Księgi Wieczystej wynosi 30,00 zł. Opłata za Odpis zupełny z Księgi Wieczystej wynosi 60,00 zł. Opłata za Zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej wynosi 10,00 zł. Opłatę należy uiścić w Kasie Sądu (nie należy uiszczać opłatę w znaczkach sadowych).
7. Kiedy uprawomocnia się wpis do Księgi Wieczystej?
Wpis do Księgi Wieczystej uprawomocnia się w terminie: - 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia - dotyczy wpisów dokonywanych przez Referendarza Sądowego; - 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia - dotyczy wpisów dokonywanych przez Sędziego Sądu Rejonowego.
8. W jakim czasie dokonywany jest wpis do Księgi Wieczystej?
Wpisy do Ksiąg Wieczystych dokonywane są w terminie do trzech miesięcy.
9. W jakim terminie wydawany jest odpis z Księgi Wieczystej?
Odpis z Księgi Wieczystej wydawany jest na miejscu
10. W którym dniu Wydział Ksiąg Wieczystych czynny jest dłużej?
Wydział Ksiąg Wieczystych dłużej jest czynny w poniedziałek do godz. 18.00 przy uwzględnieniu, iż Kasa Sądu czynna jest do godz. 16.15